مسجد بیلربی استانبول | Beylerbeyi Mosque

 درباره مسجد بیلربی استانبول

مسجد بیلَربی در کرانه آناتولیایِ بسفروس و در کنار اسکله بیلَربی واقه شده است. این مسجد در سال 1778 به دستور سلطان عبدالحمید به یاد مادرش رابیعا سلطان و به دست معمار طاهیر آقا بنا شده است. این مسجد از سنگ های برش خرده به سبک باروک ساخته شده و به شکل هشت ضلعی با دو گلدسته و 55 پنجره است. این مسجد با کاشی های عثمانی و اروپایی پوشیده شده است و نمونه خوبی از ترکیب دو فرهنگ می باشد. این بنا فقط یک گنبد دارد.

نام مرکز دیدنی استانبول: مسجد بیلربی استانبول | Atik Ali Pasha Mosque

زمان باز بودن: هر روز به جز وقت های اقامه نماز

آدرس  : Beylerbeyi, Bey Bostanı Sok. No:1, Üsküdar/İstanbul