مسجد هرکایی شریف استانبول | Hırka-i Şerif Mosque

درباره مسجد هرکایی شریف استانبول

مسجد هِرکایی شِریف که توسط سلطان عبدالمجید به منظور نگهداری و محافظت از خرقه حضرت محمد ساخته شده در مُحتسب ایسکَندری محله فاتح واقع شده است. به همین منظور این مسجد را هِرکایی شِریف به معنی خرقه مقدس نامیده اند. از روز پانزدهم تا بیست و هفتم ماه مبارک رمضان این خرقه در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد.
ساختمان های مختلفی از جمله خانه کارمندان و سربازخانه که محل استراحت سربازان بود ولی امروزه به مدرسه ابتدایی تبدیل شده است این مسجد را احاطه کرده اند. سه درب مجلل سنگی در حیاط وجود دارند که به درون مسجد باز می شوند. مرکز هشت ضلعی این بنا که دو گلدسته در کنارش است با گنبدی پوشیده شده که هشت پنجره دارد.
بر روی شرقی ترین درب حیاط سنگ نوشته ای موجود است که اختصار نام سلطان عبدالمجید توسط خطاط معروف کازاکِر ایزِدین بر روی آن حکاکی شده است. همچنین هشت سنگ نوشته دیگر با همین مضمون که آنها نیز کار خطاط ایزِدین می باشند فضای زیر گنبد را مزین ساخته اند. محراب و منبر این مسجد نیز از سنگ سماق قرمز است.

نام مرکز دیدنی استانبول: مسجد هرکایی شریف استانبول | Hırka-i Şerif Mosque

 قیمت :رایگان

زمان باز بودن: هر روز به جز وقت های نماز باز است