موزه فلورانس نایتینگل استانبول | Florence Nightengale Museum

درباره موزه فلورانس نایتینگل

به یاد پرستار انگلیسی فلورانس نایتینگِل که در سال 1854 برای پرستاری از سربازان و متفقین ترکی جنگ کریمه به استانبول آمده بود، بیمارستان سربازخانه سِلیمیه و امروزه یک اتاق در برج شمال غربی به موزه تبدیل گردید.در این موزه لوام شخصی فلورانس نایتینگِل، عکس ها، مدارک، نشان های افتخار و گردنبندی که سلطان عبدالمِجید به وی هدیه کرده بود به نمایش گذاشته شده است.

آدرس : Selimiye Barracks | Peace Headquarters of the Turkish First Army Command, Istanbul

نام مرکز دیدنی استانبول: موزه فلورانس نایتینگل استانبول | Florence Nightengale Museum

 قیمت : رایگان

زمان باز بودن: فقط روزهای شنبه