شهربازی ویا کریزی پارک استانبول | Via/Crazy Park

دباره شهربازی شهربازی ویا کریزی پارک استانبول

نام شهربازی: شهربازی ویا کریزی پارک استانبول | Via/Crazy Park

زمان باز بودنشهربازی ویا کریزی پارک استانبول:۱۰ تا ۲۲

منطقه:ینی شهیر

ویا کریزی پارک در واقع مجموعه تفریحی و بازی مرکز خرید ویا پورت در اطراف شهر استانبول است. این مجموعه تفریحی بخش هایی چون کارتینگ، لونا پارک، سینما ۸ بعدی، بولینگ و باشگاه اسب کودکان وجود دارد.

نام شهربازی:شهربازی ویا کریزی پارک استانبول | Via/Crazy Park

زمان باز بودن شهربازی ویا کریزی پارک استانبول: ۱۰ تا ۲۲

منطقه: ینی شهیر

آدرس: استانبول، پندیک، ویاپورت، خیابان دداپاشا ۱۹، محله ینی شهیر