سفر دریایی بسفروس در استانبول

درباره سفر دریایی بسفروس در استانبول

سفر به استانبول بدون گشت دریایی بسفروس کامل نمی شود. این سفر نه تنها چشم انداز شهر و سواحل آسیایی و اروپایی این مسیر آبی مشهور را به همراه دارد بلکه بازدید از مناظر دیدنی دیگری نظیر کاخ های قدیمی قرن و بناهای بسیاری را میسر می سازد. چندین گشت دریایی در استانبول وجود دارد، گشت کوتاه به دومین پل و یا گشت طولانی در تمام طول دریای سیاه و همچنین یک تور غروب آفتاب در تابستان که همه ارزش دیدن را دارند.

 سفر دریایی بسفروس در استانبول

سفر دریایی بسفروس در استانبول

 سفر دریایی بسفروس در استانبول

سفر دریایی بسفروس در استانبول